stichting salland zoemt

 

Stelt zich ten doel (zoals opgetekend in de statuten): het preserveren en consolideren van de huidige insectenpopulaties en het stimuleren en verruimen van de biodiversiteit in Salland.

"Salland Zoemt staat open voor nieuwe ideeën, inspirerende verhalen en samenwerking..."

Salland Zoemt: een stichting met een groen hart

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het ondersteunen van landeigenaren bij het (opnieuw) aanleggen, herstellen en onderhouden van karakteristieke Sallandse landschapselementen, waaronder houtwallen, heggen en (fruit)boomgaarden;
b. het creëren van insectensnelwegen;
c. het verruigen en laten verrommelen van de natuur;
c. het informeren en inspireren van belangstellenden door middel van het delen van verhalen; 
e. het aanleggen van natuurtuinen;
f. het opzetten van nieuwe projecten, ten behoeve van het bevorderen van de biodiversiteit;
g. het inzetten van vrijwilligers;
h. het plaatsen en verstrekken van natuurfoto's;
i. Het samenwerken met natuurlijke personen en rechtspersonen die verwante doelstellingen nastreven;
j. het onderhouden van contacten met waterschappen en de (plaatselijke) overheid.

 

Salland Zoemt gelooft in eenvoud en stelt het ecologisch belang boven het bestuurlijk belang. Vandaar dat de bestuursleden zich onbezoldigd inzetten voor de doelen die de stichting nastreeft.

Bessenschildwants

 

De Bessenwants komt verspreid over het hele land voor. Hij leeft voornamelijk in bloem- en kruidenrijke graslanden.

Grote Groene Sabelsprinkhaan

 

De mannetjes 'zingen' door de voorvleugels langs elkaar te wrijven, waardoor ze te horen zijn van drie uur 's middags tot drie uur in de nacht.

Gewone Mierenzakkever

 

De Gewone Mierenzakkever is een vrij zeldzame broedparasiet van rode bosmieren. Het vrouwtje verpakt het eitje in uitwerpselen ter bescherming.